Du er her: 

Brede Pastorat

Brede Pastorat er et storpastorat på 7 sogne. Vi blev sammenlagt i 2019 i forbindelse med at der skete omstruktureringer i præstestillingerne. Det har fået navnet Brede Pastorat, fordi Brede er det største sogn i pastoratet.

Som pastorat er vi et unikt sted, set med kulturhistorisk øjne. Her vil der blive fremhævet noget af de kulturhistoriske ting som måske ikke altid er de første ting man tror der er på egnen.

Pastoratet har en del Vadehav og ligger i Danmarks syd-vestligste hjørne. Brede pastorat er en del af Nordslesvig og man kan på nogle af de gamle huse også se at der har været mange forskellige traditioner.

Mange steder i vores pastorat finder man også mindestene over faldne fra første verdenskrig. Dengang var det vores dansksindede drenge der skulle kæmpe i tyskens uniform.

Der er så meget historie forbundet med Sønderjylland, og vi er stolte af at være en del af denne historie. Opdag lidt af historien, med hvad vi kan byde på i vores Pastorat.

 

Hvis vi starter med Hjerpsted, 88 indbyggere.  Hjerpsted kan meget mere end det. Hjerpsted er den sydligste bakkeø i Danmark efter den sidste istid. Og da landet ligger så højt har det spor helt tilbage til bronzealderen med sine gravhøje og kirken har udsigt over vadehavet mellem Rømø og Sylt.

 

Bakkeøen strækker sig syd på ned til Emmerlev. Emmerlev, 510 indbyggere og som er Pastoratets sydligste sogn. Her er der fundet en ringborg fra Jernalderen og dertilhørende boplads.

Højer herreds tingsted har også ligget ved Emmerlev. Først lå tingstedet på oldtidshøjen Tinghøj, men blev senere flyttet til Højkro, som i dag er nabo til Emmerlev kirke. Retterstedet lå på den 20m høje Galgehøj og vejen fra Sdr. Sejerslev ud til højene hedder i dag Galgevej.

Der har også været stormagter tilknyttet Emmerlev. Et gammelt voldsted fra middelalderen vidner herom, nemlig Adelsgården Kogsbøl som tilhørte slægten Rosenkranz i 200 år. I 1393 nævnes Peder Eriksen som ejer af Kogsbøl, og han var stamfader til den sønderjyske gren af slægten Rosenkranz. Efter en masse frem og tilbage mellem hænder, fik i 1742 Hansen-familien arvefæste på begge gårde, som derefter hørte sammen. Hovedsædet flyttedes til Søndergaarde og hovedgården Kogsbøl begyndte at forfalde. Søndergaard ligger i Nr. Sejerslev.

 

Storheden strækker sig over mod Visby, 565 indbyggere. Her finder vi Trøjborg slotsruin ca. 3 km fra Kogsbøl voldsted. Peter Rantzau rev den daværende borg ned og opførte det prægtige renæssanceslot, der kom til at markere Trøjborgs storhedstid. Slottet havde to voldgrave og bestod af fire sammenbyggede fløje med fire tårne. Men Visby kirke bærer også præg af at der har været en familie Rantzau på egnen. Peter Rantzau startede med at rive den gamle Visby kirke ned og byggede den kirke der er i dag omkring 1590-1597.

En tidligere provst Clausen som var præst i Visby 1754-1778 var svoger og fætter til H.A. Brorson fra Randerup.

 

Vest for visby finder vi Sdr. Skast, 106 indbyggere, som er en lille hyggelig landsby som har bevaret meget af sit gamle præg med uændret vejnet og en del gamle huse og gårde.

Omkring 1750 var der tre gårde i Aas syd for Skast, hvor på den ene af gårdene sad sognefoged for Skast sogn, Christian Bayer. Hen over tid er de tre gårde blevet til en gård, nemlig Aasgaard. Sønnen Claus Beyer overtog gården i 1844 og opførte i 1856 det nuværende stuehus.

Skastgaard er en anden fin gammel gård i Sdr. Skast. Den var oprindelig en fæstegård på 13 tønder, 2 skæpper under Schackenborg Gods. Selve gårdskompleksset blev i 1781 beskrevet som usædvanligt stort og solidt.

 

Ballum, 497 indbyggere. Bådsbøl-Ballum ligger højt placeret på Hjerpsted Bakkeø tæt ud til Vadehavet. Landsbyen nævnes første gang 1530 og er i dag sammenvokset med Husum-Ballum.

Ballum Færgegaard var indtil ca. 1920 hjemsted for færgesejladsen mellem Rømø og fastlandet.
Færgedriften gik langt tilbage i tiden, og kom i stand med støtte fra kong Christian IV. Kongen fik i 1637 ideen til at oprette en ny havn og købstad ved Vadehavet, som erstatning for Tønder, der var kommet til at ligge for langt inde i landet. Den nuværende bygning er fra omkring 1900. Samtidig begyndte man dog konkurrence fra pastor Jacobsens dampskibsselskab der sejlede fra Brohoved til Kongsmark på Rømø, og ikke lang tid efter ophørte færgefarten fra Bådsbøl-Ballum. Senere indviedes Rømødæmningen i 1949

Ballums pumpemøller. I 1775 overtog bønderne i Ballum deres jord til selveje. Alligevel gik der mere end 60 år, før bønderne flyttede ud af landsbyen til Ballum Enge. I 1836 lavede lodsejerne en delingsplan, og folk begyndte at grave grøfter, bygge broer og veje. To møller blev i 1842 sat op i marsken for at pumpe vand op i grøfterne til bøndernes græssende dyr. I 1962 blev møllerne erstattet af en dieselpumpe. Siden 1965 har kvæget slukket tørsten gennem selvbetjente mulepumper. I 1972 blev der nedsat et udvalg til bevarelse af møllerne. Sammen med møllerne ligger et lille museum.

Ballum bærer også på flere historier bl.a. Sorgager og Misthusum

 

Randerup, 115 indbyggere, ligger i det flade landskab ud mod Ballummarsken mod vest. Selvom det er et lille sogn i dag, så har det huset en stor personlighed. Hans Adolph Brorson og hans slægt kom fra Randerup og var sognepræster her.

H.A. Brorson blev født i sognet i 1694. Hans far var også præst ved kirken, ligesom hans farfar var det. Brorsons far døde i 1704, da H. A. Brorson var knap 10 år gammel. Brorsons mor giftede sig med børnenes huslærer, Oluf Holbek, som derefter udnævntes til præst. Efter stedfaderrens død i 1721 blev Hans Adolph Brorson præst i Randerup.

Flere af Brorsons salmer er inspireret af egnen omkring Randerup. Hans berømte salme ”Op al den ting som Gud har gjort” blev skrevet på minder fra hans vandringer i marsken. I salmen beskrives Guds storhed i et sprog fyldt med naturbilleder. Blandt andet nævnes græsset, blomsterne, fuglene, Vadehavet, fiskene, solen og stjernerne

Efter 1728 fik H.A. Brorson tjeneste i Løgumkloster og i Tønder og endte til sidst som biskop i Ribe. H.A. Brorson døde 70 år gammel i 1764.

 

Brede, 1870 indbyggere, som det største sogn og navngiver til pastoratet, har også sin sammenflettet historie med alle de andre.

Lø herreds tingsted lå fra gammel tid og indtil 1851 øst for Bredebro, hvor vejen Galgemark i dag går forbi. I 1527 benævnes stedet som Gallyborg og i 1683 som Galle Heede. Retterstedet lå på en udjævnet oldtidshøj, og på stedet er der fundet både trærester og skeletknogler, senest i forbindelse med en udgravning i 1974. I 1851 blev tingstedet flyttet til Visby.

Syd for Bredebro finder man Aaspegaard. Den blev sammenstykket af Johann Todsen fra Højer i årene 1852-54. Jorderne var tidligere fæstegods under Trøjborg Gods.

Men Bredebro huser også ECCO Sko A/S som er en dansk koncern, der producerer sko, læder og accessories. Virksomheden blev grundlagt af Karl Toosbuy i 1963 og i dag ejes koncernen af grundlæggerens datter, Hanni Toosbuy Kasprzak.

 

Se mere om kirkerne under de forskellige sogne i menuen.